شرکای توزیع و تدارکات ما بازیگران قوی در منطقه هستند که به دلیل شبکه کارآمد و گسترده خود شناخته شده اند.